ארבע עונות הוד השרון (גו"ח 798 6442)

כלל המידע הרלוונטי בנוגע להזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות הבעלים במקרקעין שבכותרת נמצא בחוברת ההצעה.
לתשלום עבור חוברת ההצעה יש לבצע העברה ע"ס 1000 ₪ לחשבון ע"ש לוי טילר, נרדיה, הר צבי, ברא"ז ושות' חברת עורכי דין המתנהל
בבנק הפועלים
סניף 532
חשבון 566289.
יש לצרף העתק אסמכתא בגין ביצוע ההעברה בטופס המצורף.