אנשי בראשית 43, הוד השרון - הזמנה להציע הצעות

כלל המידע הרלוונטי בנוגע להזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות הבעלים במקרקעין שבכותרת נמצא בחוברת ההצעה.
לתשלום עבור חוברת ההצעה יש לבצע העברה ע"ס 250 ₪ לחשבון ע"ש לוי טילר, נרדיה, הר צבי, ברא"ז ושות' חברת עורכי דין המתנהל
בבנק הפועלים
סניף 532
חשבון 566289.
יש לצרף העתק אסמכתא בגין ביצוע ההעברה בטופס המצורף.