הזמנה להציע הצעות לרכישת מגרש בשטח רשום של כ-4,705 מ"ר ברחוב הורוביץ, פינת הרחובות פוקס ובן גפן בגדרה

בתוקף תפקידה ככונסת נכסים לפירוק שיתוף בנכס מקרקעין המהווה מגרש, בשטח רשום של 4,705 מ"ר (לפי נסח רישום מקרקעין), מצוי ברחוב הורוביץ, פינת הרחובות פוקס ובן גפן בגדרה וידוע כחלקה 33 בגוש 3875, עליו בנוי שלד של מבנה הידוע כ"מבנה היקב ההיסטורי של גדרה" (המגרש והמבנה ביחד להלן: "הממכר"), מבקשת הח"מ לקבל הצעות לרכישת הממכר, בסכום שלא יפחת מ- 9,350,000 ₪ בצירוף מע"מ כדין (ככל שיחול מע"מ בגין רכישת הממכר).

חוברת הכוללת טופס הצעה, נוסח הסכם מכר, פירוט אודות הממכר ומסמכים נוספים ניתן יהיה לרכוש במשרדה של הח"מ, תמורת סך של 750 ₪ (כולל מע"מ) אשר לא יוחזר.

הנכס נמכר במצבו כמות שהוא, AS IS. על המציע ובאחריותו לבדוק בעצמו את טיב הממכר, מצבו הפיסי, התכנוני, המשפטי, הרישומי, שטחו, ייעודו, מיקומו, מצב הזכויות בו, אפשרויות ניצולו, ההיתרים החלים לגביו וכל הכרוך בכך. אין בכל מידע אשר נמסר על ידי הח"מ ו/או מי מטעמה כדי להוות מצג כלשהו כלפי המציעים ו/או מי מהם באשר לממכר ו/או כדי להטיל על הח"מ ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי כלפי המציעים ו/או כלפי צדדים שלישיים.

 לתיאום סיור ניתן לפנות לעו"ד אלעד חרלופסקי ממשרד הח"מ, בטלפון 03-5272164.

הצעות בכתב לרכישת הממכר, יש להגיש במשרד הח"מ עד ליום חמישי, 5.1.17 בשעה 17:00 על גבי טופס הצעה בלתי חוזרת, בצירוף נוסח הסכם המכר כשהוא חתום בידי המציע ובצירוף המחאה בנקאית/ערבות בנקאית אוטונומית לפקודת הח"מ, בתוקף לשלושה חודשים, על סך השווה ל –10% מהסכום המוצע. שינוי אשר ייעשה בהסכם המכר, עלול להביא לפסילת ההצעה.

המציע לא יהיה רשאי לחזור בו מהצעתו והצעתו תהיה בלתי חוזרת. להסיר ספק, ההמחאה הבנקאית / הערבות הבנקאית יופקדו וסכומן יחולט, במקרה שהמציע יחזור בו מהצעתו וזאת מבלי לגרוע מכל זכות או סעד אחרים המוקנים לכונסת הנכסים על פי כל דין ו/או הסכם. ההמחאה הבנקאית / הערבות הבנקאית יוחזרו למציע שהצעתו לא התקבלה.

הח"מ אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או איזו הצעה שהיא, והיא שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עם המציעים כולם או מקצתם ו/או לערוך התמחרות ביניהם. על הזמנה זו לא יחולו דיני המכרזים.

המכירה כפופה לאישור בית המשפט השלום ברחובות (תיק אזרחי 42124-05-13)

  

דורית לוי טילר, עו"ד

כונסת נכסים לפירוק שיתוף במקרקעין

לוי טילר ושות' – חברת עורכי דין

אבן גבירול 124, תל – אביב 6203854 טל': 03-5272164 פקס': 03-5272166

פורסם בקטגוריה נכסים בכינוס ולמכירה